کسی رانرنجــــانید...
حتی خودتان را ...
رنجاندن کسانی که دوستشان داریم
فقط چند ثانیه طول میکشد..
اما جبران ان شاید سال هــــــا....