دروغ شنيدن را اگر دوست داريد

جوياى حال و احوال

آدم هاى دلشكسته شويد!

آنها خوب مى دانند چگونه حالِ تلخشان را

با حرف و لبخند صيقل دهند

تا كمى آرام بنظر برسند!