🌸🍀همه چیز را کنار بگذار

وقتی نمیتوانی با روزگار بجنگی.

همه چیز را کنار بگذار و دور شو.🌹نفسی تـازه کن و از بودنت لذت ببر.

زندگی کوتاه تر از آن است که

ثانیه هایت را مسموم نبودن ها.

نداشتن ها یا باختن هایش کنی.زندگی

درست مثل یک خنده

روی لب هایت زیباست😍

بخند و ادامـه بده❤️