دست هاي تو،

انگار پرچم هاي صلح اند

بر خرابه روزهاي من...