خیالت آسوده باشد!

بعد از تو؛

اگر عشقِ دیگری

قصدِ ورود به قلبِ

ترک خورده‌ام را داشت..

با تمامِ نبودنت

باز هم نشانیِ تو را به او خواهم داد..