به حرمت نان و نمکى که با هم خوردیم

نان را تو ببر

که راهت بلند است

و طاقتت کوتاه !

نمک را بگذار برای من !

می خواهم

این زخم

تا همیشه تازه بماند !