🌾🍀زندگی

با تمام سختى هايش هنوز هم زیباست.هنوز هم هر روز خورشید لبخند می‌زند.

آسمان هر روز ابرها را در آغوش مى گيرد

زمین می‌رویانَد🌱هنوز هم هر روز نوزادان متولد می‌شوند.

شمع‌دانی‌ها گل می‌دهند🌸🍃هنوز هم هروز

امید، هر صبح در زیر پوست سرد زمین، به جریان می‌افتد😍