بعد از هر زمستان سرد
بهاری زیبا ...
و بعد از هر شب تاریک
روزی درخشان
وجود دارد ...