هرگز زندگیت را قرباني هیچ چیز نكن! زندگي نهايت هدف است.

بزرگتر از هر كیشي.
بزرگتر از هر بتي.
بزرگتر از هر آرماني.