حمدوسپاس مخصوص
خداوندی است كه

هرجاخواستم او بود
اما هرجا اوخواست من نبودم