بیا با هم عکس بگیریم

یک عکس دو نفره

من به دوربین نگاه کنم

تو به من

نمی خواهم

چشمانت در تاریخ ثبت شوند...!