از

دوستت دارم

تا

دوستت داشتم

يك دل هزاران بار شكسته...