چهار اصل در زندگي:

۱.صادق باش هنگامي که فقيري.
۲.ساده باش وقتي که ثروتمندي.
۳.مودب باش وقتي که قدرتمندي.
۴.سکوت کن هنگامي که عصباني هستی.