در آرامش ریشه بگیرید
بدون قضاوت دیگران آبیاری شوید
با وقار اشباع شوید
و با شادی گل دهید....

اجازه دهید
دنیا با رایحه ی خوشتان شاد شود