قایق کوچک آگاهی و تجربه ات را سوار می شوی و بی نقشه و راهنما به قلمروهای بِکرِ ناشناخته ها می روی و مطمئن نیستی آیا دوباره به ساحل قدیمی شناخته ها باز خوهی گشت یا نه؟
هیچکس نمی تواند بازگشت تو را تضمین کند.تضمینی وجود ندارد.به یاد داشته باش،تا آمادگی خطر کردن رانداشته باشی،طعمِ سعادت را نمی چشی.
خطر کن-زیرا زندگی شیوۀ دیگری را نمی شناسد.
زندگی را باید شجاعانه زیست.شجاعت برترین فضیلت است. احساس خوشبختی تابعی است از شجاعت.اگر شجاعت زیستن داشته باشی،شکوفه های عطرآگین سعادت،بی درنگ و بی دریغ،بر شاخه های درخت دل و جانت خواهند رویید