درزندگی
غصۀ ازدست دادن
هیچ چیز رانخورید

چون وقتی یک درخت
برگی رااز دست میدهد
برگی دیگر ازقبل
آمادۀ جایگزین شدن است

پس به کرامت خدا امیدوار باشید