✔️ با خودت تکرار کن ؛

«آرامش را تجربه می کنم تا افکار و ذهنم مثبت و شیرین بماند .
من آموخته ام این فضا اطمینان، جرات و شعف مرا مضاعف می گرداند .
خداوندا سپاسگزارم.»