دستم از تو کوتاه

اما خیالم

بلند پرواز است

برای داشتنتعبداللهی