یک روز های هستند

که دورند خیلی دور اما می رسند

بلاخره از راه می رسند...