در پاییز

یک من نه!

یک تو نه!!

یک شهر!

یک فصل دلتنگ است .....

دلتنگ اویی که نمیدانیم کیست؟!

کجاست؟!

و چه میکند!!