وقتی تو دل خوشی

همه ی شهر دلخوشند

خوش باش

هم به جای خودت

هم به جای من...