من

دست‌کم تا حدی،

با وحشت تنهائی آشنایم...

نه تنهائی در خلوت،

بلکه تنهائی در میان مردمان...!