💕 امروز

زاویه دیدتون نسبت

به دنیا و زندگی مشخص می كند

چی رو چطوری ببینید.



اوضاعی نابسامان

یا مجموعه ای زیبا 🌸🍃



شادی و خوشبختی هزینه ندارد

فقط باید از دريچه درست

نسبت به زندگی نگاه کرد.



اول هفته تون بخير و شادى🌹🍂