مرا دوست بدار!

به‌سان گذر از یک سمت خیابان

به سمتی دیگر...

اول به من نگاه کن

بعد به من نگاه کن

و بعد، باز هم به من نگاه کن...