دوست داشتنت بهانه بود؛

من تو را برای نفس کشیدن

می خواستم، برای زنده ماندن!