آدم است دیگر ...

گاهی دلش می خواهد خودش را بردارد

مچاله کند، پرتاب کند یک جای خیلی دور

مثلا وسط یک خاطره ، میان یک‌ نگاه

در آغوش یک آدم، در آغوش یک آدم