🌸🍃تا مى توانيد زندگى كنيد

و بگذاريد هر ممكنى پيش بيايد.پايكوبي كن

فرياد بزن

گريه كن

بخند

عشق بورز❤️زندگي كوتاه است

تا آنجا كه مى توانيد آن را ساده بگيريد

و تلاش نكنيد كه در برابر سختى ها مقاومت كنيد😘