میشود خودت را

برای چشمانم تجویز کنی؟!

هر ۲۴ ساعت،

یک دیدار ۲۵ ساعته...!