یک عمر دور و تنها ،

تنها به جرمِ اینکه

او سَرسپرده می خواست

من دل سپرده بودم ...