🔸حرکت های کششی قبل از خواب یکی از بهترین راه ها برای داشتن خواب خوب است.

با استفاده از این حرکات بدن و ذهن تان را از استرس های روزمره دور کرده و برای خوابیدن آماده شويد.پنج حرکت کششی قبل از خواب

1️⃣ آغوش خرس

این حرکت عضلات بالایی پشتتان را به کار می گیرد و به از بین بردن ناراحتی تیغه شانه یا دردی که ناشی از بد ایستادن یا بد نشستن است، اماس کیسه های مفصلی و خشک شدن شانه ها کمک می کند.1️⃣ بایستید و در حالی که بازوهایتان را به بیرون باز می کنید نفس بگیرید.

2️⃣ در حال جمع کردن بازوها نفس خود را بیرون دهید، و بازوی راستتان را روی بازوی چپ قرار دهید و به سمت راست بچرخید به شکلی که انگار خودتان را بغل می کنید.

3️⃣ این حالت را 30 ثانیه حفظ و بعد نفستان را بیرون دهید.