دختر زيباترين مثال قابل تجسم

از يك فرشته است

بخواهم ساده حرف بزنم

دخترارزشمندترين مخلوق خداوند است

گواه آن ما مردها هستيم

ما مردها هم مثل تمام موجودات زنده

موجوداتي كمال طلبيم

هرچه داشته باشيم بيشترش را ميخاهيم

ميخاهد پول باشد يا قدرت ويا هرچيز ارزشمند ديگر

اما فقط در يك جا خواسته ما مردها به خط پايان ميرسد

آن هم بر سر يك دختراست

همان دختري كه عشق صدايش ميكنيم