‏گر من به غم عشق تو نسپارم دل

دل را چه کنم بهر چه میدارم دل؟