آدم خوب است که آدم بماند...
وآدم ترازدنیا برود🍂

نیامده ایم تا جمع کنیم!
آمده ایم تا ببخشیم🍂

آمده ایم تا
عشق را،ایمان را،دوستی را...
بادیگران قسمت کنیم وغنی برویم