خدا تنها کسی است
که با دهان بسته هم میشود
صدایش کردو با پای شکسته سراغش رفت و
با دل شکسته صدایش کرد


او تنها خریداری است که
اجناس شکسته را بهتر میخرد...