گاه باید رویید
در کنارِ چشمه
در شکافِ یک سنگ !
به امید فرداها . . .

سهراب سپهری"