با پـول
میتوان ساعت خرید
ولى زمان نه
میتوان مقام خرید
ولى احترام نه
میتوان کتاب خرید
ولى دانش نه
میتوان دارو خرید
ولى سلامتى نه
ارزش ادمها
به دارایى انها نیست
به معرفت آنهاست