بارِ ديگر صبح شد

بيدار شد اين زندگي،اي تمامِ حسِ بودن هاي من صُبحَت بخير...