تنها چیزی که در نقش عاشق

از او یاد گرفتم این بود که:

هیچ چیزی را جدی نگیرم

و کاری به گذشته‌ی آدمها نداشته باشم...