کاش پیر شیم

فراموشی بگیریم

حداقل شبا راحت تر بخوابیم