از هیچ آدمی به اندازه یک آدم عاشق نمی‌شه یک دل سیر

سو استفاده کرد...

اینو معشوق بی انصاف خوبِ خوب می‌دونه...