خانه را بدونِ تو نمی توانم تحمل کنم می روم بیرون گشتی می زنم بر می گردم. امیدوارم تو در را به رویم واکنی. خانه بی تو جهنم است. هر لحظه ای که بی تو می گذرد جهنم است ..📗مثل خون در رگ‌های من