درست ترين شكل عشق آن است كه

شما چگونه با یک فرد رفتار می‌كنيد

نه اينكه درباره وی چه احساسی داريد.