برای زنده ماندن،

دو خورشید لازم است:

یکی در قلب، دیگری در آسمان...

فردا شکل امروز نیست