زنان حتی بعد از سالها گذر عمر
و تظاهر به فراموشی
در خلوت و تنهایی خود
جوانه ی کوچک خاطره ای را
ابیاری می کنند تا نمیرد