عشق گاهی میشود تنهایی ممتد ولی
دوست میدارم من این تنهاییِ مبهوت را