همین جوری
دو نفر درهم گره می خورند
و آدم دیگر نمیتواند
در بدنِ خودش زندگی كند