لیلی،

کلید صبح

در پلک های توست

دست مرا بگیر

از چهارراه خواب گذر کن

بگذار و بگذریم زین خیل خفتگان...