"شب"

آنجايش كسل كننده ميشود،

كه تمامىِ مسيرهاى منتهى به تو

مسدود ميباشد!