•🌿
خوشحال کسانی هستند که:
- در لحظه زندگی می‌کنند
- کمتر غُر میزنند
- و برای هر چیز کوچکی در زندگیشان شکرگزارند...