زندگی؛
هیچگاه به بن بست نمی رسد.

کافیست چشم باز کنی و
راه های گشوده بیشماری را فراروی خود ببینی.

تو که خود را باور کنی
هر معجزه ای ممکن است...